În România executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare.

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Actul normativ în baza căruia se autorizează construirea este Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare.

În conformitate cu dispozițiile Legii, lucrările de construcții sunt operațiunile specifice prin care:

  • se realizează construcții de orice fel;
  • se desființează construcții și/sau amenajări asimilabile construcțiilor.

Realizarea (edificarea) construcțiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, inclusiv a instalațiilor aferente acestora, se poate efectua numai în baza și cu respectarea prevederilor unei autorizații de construire, emisă în temeiul Legii și în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, avizate și aprobate potrivit legii.

Desființarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parțială sau totală) a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, precum și a oricăror amenajări se poate face numai pe baza unei autorizații de desființare, emisă în aceleași condiții cu autorizația de construire.