Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala - a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.

Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

Documentele necesare emiterii AC:

  • cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.;
  • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
  • certificatul de urbanism (in copie);
  • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D., intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
  • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
  • avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
  • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
  • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie);
  • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie);
  • documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).