I. Piese scrise  

1. Lista și semnăturile proiectanților
2. Memoriu

II. Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
2. Plan de situație a imobilelor
3. Planul privind construcțiile subterane
4. Releveul construcțiilor care urmează să fie desființate

I. PIESE SCRISE

1. Lista și semnăturile proiectanților
Se completează cu numele în clar și calitatea proiectanților, precum și cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcției care urmează să fie desființată:
- scurt istoric: anul edificării, meșteri cunoscuți, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menționarea și descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
- fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor fațadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfășurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare
2.2. Fișe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obținute prin grija emitentului autorizației și cerute prin certificatul de urbanism

II. PIESE DESENATE
1. Plan de încadrare în teritoriu
- planșa pe suport topografic vizat de Oficiul Județean de Cadastru, geodezie și cartografie, întocmită la scările: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz

2. Plan de situație a imobilelor
- planșa pe suport topografic vizat de Oficiul Județean de Cadastru, geodezie și cartografie, întocmită la scările: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
• parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
• amplasarea tuturor construcțiilor care se vor menține sau se vor desființa;
• modul de amenajare a terenului după desființarea construcțiilor;
• sistematizarea pe verticală a terenului și modul de scurgere a apelor pluviale;
• plantațiile existente și care se mențin după desființare
Pe planșă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desființează și cele propuse - plan de situație, construcții noi sau umpluturi de pământ, plantații etc., după caz.

3. Planul privind construcțiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a rețelelor de utilități urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea căminelor - radier și capac -, și va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor rețele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalațiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă și canalizare.

4. Releveul construcțiilor care urmează să fie desființate
Planșele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 -, care să permită evidențierea spațiilor și a funcțiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafețelor și a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor și planul acoperișului;
- principalele secțiuni: transversală, longitudinală, alte secțiuni caracteristice, după caz;
- toate fațadele.

În situația în care desființarea necesită operațiuni tehnice complexe, se va prezenta și proiectul de organizare a lucrărilor.
Fiecare planșă prezentată în cadrul secțiunii II «Piese desenate» va avea în partea dreaptă jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului și al planșei, numărul proiectului și al planșei, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale șefului de proiect.