Planul Urbanistic Zonal (PUZ)

În conformitate cu Legea 350/2001, modificată şi completată prin Legea 289/2006, Planul urbanistic zonal - PUZ are caracter de reglementare specifică detaliată şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general - PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localităţii.

Inţiatorul elaborării unui PUZ poate fi, de preferinţă, autoritatea administraţiei publice locale (Consiliul Judeţean sau Primăria/Consiliul Local), dar şi orice persoană fizică sau juridică interesată de dezvoltarea urbanistică sau/şi edilitară a unei anumite zone din teritoriul localităţii pentru care nu sunt stabilite în PUG toate reglementările urbanistice pentru emiterea autorizaţiei de construire.

Elaborarea unui Plan urbanistic zonal (PUZ) poate fi făcută numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condiţionărilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitării unor derogări de la RLU aprobat.

Stabilirea zonelor pentru care trebuie să se întocmescă Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) se face de regulă prin Planul urbanistic general - PUG.

Elaborarea şi aprobarea unui Plan urbanistic zonal (PUZ) este obligatorie în cazul:

- zonelor centrale ale localităţilor;
- zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale, a parcelărilor;
- altor zone stabilite de autorităţile publice locale, potrivit legii.

Planul urbanistic zonal (PUZ) se mai elaborează pentru:

- modificarea funcţiuniilor zonei;
- modificarea regimului de construire;
- modificarea regimului de înălţime, a înălţimii maxime admise şi a CUT;
- stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile faţă de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) şi celelalte limite ale parcelelor;
- extinderea perimetrului intravilan.

Pentru zona studiată în Planul urbanistic zonal (PUZ) se mai prevăd reglementări privind:

- organizarea reţelei stradale;
- organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
- modul de utilizare a terenurilor;
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
- protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora.

În Planul Urbanistic Zonal (PUZ), ca şi în Planul urbanistic general - PUG, se precizează, după caz, tipul de parcele sau/şi de situaţii pentru care în vederea emiterii autorizaţiei de construire reglementările urbanistice trebuiesc amănunţite printr-un Plan urbanistic de detaliu - PUD.

Reglementările urbanistice stabilite prin PUZ au o perioadă de valabilitate stabilită prin hotarârea Consliului Local care le-a aprobat şi este de regulă de cinci ani.

Competenţa pentru coordonarea şi elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ), inclusiv a regulamentelor urbanistice aferente, revine arhitecţilor şi urbaniştilor care au fost atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România - RUR cu drept de semnătură pentru documentaţiile de urbanism - categoria "D" pentru PUZ referitor la orice fel de operaţiune urbană, "D1" în cazul PUZ pentru parcelări de locuinţe şi funcţiuni asociate acestora sau "D2" în cazul PUZ pentru parcelări de locuinţe, cu maxim 20 de loturi de până la 1000 mp fiecare.