Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)

În conformitate cu Legea 350/2001, modificată şi completata prin Legea 289/2006, Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi echipare edilitară a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu funcţiunea predominantă şi cu vecinătăţile imediate.

Iniţiatorul elaborării unui PUD poate fi autoritatea administraţiei publice locale (primăria/consiliul local) sau orice persoană fizică sau juridică interesată de amplasarea unei investiţii pe o anumită parcelă din teritoriul localităţii, pentru care nu există la nivel de PUG/PUZ reglementările urbanistice detaliate necesare emiterii autorizaţiei de construire.

Elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) poate fi făcută numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condiţionărilor din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicitării unor derogări de la RLU aprobat.

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) (însoţit de ilustrarea de arhitectură) poate reglementa:

- modificarea POT;
- modificarea distanţelor dintre perimetrul edificabil şi limitele laterale şi posterioară ale parcelei.

Ceilalţi parametrii urbanistici pentru amplasarea unei construcţii se pot stabili şi modifica numai printr-un Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) mai cuprinde prevederi privind:

- asigurarea accesibilităţii pe parcela şi racordarea la reţelele edilitare;
- permisivităţile şi constrângerile urbanistice privind volumele construite şi amenajările aferente;
- relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea;
- compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor;
- regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor).

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), în condiţiile unei documentaţii complete şi care are toate avizele şi acordurile necesare, se face printr-o hotărâre a Consiliului local (HCL) al localităţii (comună, oraş, municipiu sau sector al Municipiului Bucureşti) în care se află parcela care a generat PUD, în cazul construcţiilor obişnuite.

Reglementările urbanistice impuse prin PUD au o perioadă de valabilitate stabilită prin hotărârea consiliului local care le-a aprobat, de regulă aceasta fiind de doi ani.

Problematica profesională a unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) este proprie atât urbanistului, dar se încadrează în primul rând între misiunile importante ale
arhitectului, incluzând toate aspectele legate de studierea şi de stabilirea condiţiilor privind amplasarea unei construcţii pe o parcelă şi care pot determina esenţial concepţia viitoarei lucrări.

Din punct de vedere legal competenţa pentru coordonarea şi elaborarea Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD) revine arhitecţilor (conductorilor arhitecţi) şi urbaniştilor care au fost atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România (RUR) cu drept de semnatură pentru documentaţiile de urbanism - categoria "E" pentru PUD de orice fel sau "E1" în cazul PUD pentru construcţii de importanţă redusă din afara zonelor protejate.

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) şi a documentaţiilor pentru avizele/acordurile aferente sunt misiuni suplimentare ale arhitectului cu drept de semnatură, neincluse în onorariul (tariful) de proiectare de bază şi fac obiectul unor tarifări separate.