Reglementările urbanistice

Autorizaţiile de construire, în conformitate cu Legea 50/1991, se pot emite numai în temeiul şi cu respectarea prevederilor din documentaţiile de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, respectiv ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL - PUG al localităţii (sau planul de amenajarea teritoriului pentru zonele extravilane) în raza cărei este dispus imobilul (teren/construcţii) pe care se realizează noua construcţie sau la care se intervine. 

Dacă până la expirarea termenelor de valabilitate a documentaţiilor de urbanism acestea nu se reactualizează în condiţiile legii, emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare se suspendă.

Conform Legii 50/1991 (republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate numai pentru:

a - lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare şi de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;
b - lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz a funcţionalităţii acestora;
c - lucrări de reparare la împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grăldini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
d - lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor (foraje, excavaţii) necesare studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări;
e - organizarea taberelor de corturi.