Planul Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU)

În conformitate cu Legea 350/2001, modificata şi completata prin Legea 289/2006, Planul Urbanistic General (PUG) are caracter director şi de reglementare operaţională pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de bază (municipiu, oras, comuna), constituind cadru legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

Plan Urbanistic General (PUG) pentru o localitate este initiat de catre autoritatea administratiei publice locale (primaria/consiliul local), elaborarea şi aprobarea sa constituind o obligatie a acesteia impusa prin lege.

Pentru ansamblul localitatii Planul Urbanistic General (PUG) cuprinde:
a - reglementări pe termen scurt cu privire la:

- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- zonificarea funcţională, corelată cu organizarea reţelei de circulaţie;
- delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- stabilirea zonelor istorice protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
- formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
- precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;

b - prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

- evoluţia în perspectivă a localităţii;
- direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
- traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

Planul urbanistic general (PUG) se reactualizează la 5-10 ani.

Aferent Planului Urbanistic General (PUG) se aprobă Regulamentul Local de Urbanism (RLU), care în concordanţă cu Regulamentul General de Urbanism, stabileşte condiţiile-cadru de amplasare şi de realizare ale construcţiilor sau de intervenţie la construcţiile existente, diferenţiat pe zone sau subzone urbane (Unităţii Teritoriale de Referinţă (UTR)).

Pentru fiecare Unitate Teritorială de Referinţă (UTR) sunt stabilite prin RLU:

- utilizarea terenurilor (utilizări admise, utilizări admise cu condiţionări şi utilizări interzise);
- caracteristicile parcelelor construibile (dimensiuni, forme, raport lăţime/lungime);
- regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor faţă de drumurile publice;
- perimetrul edificabil care delimitează zona de amplasare a clălirilor pe o parcelă, cu precizarea distanţelor faţă de aliniament (limita parcelei dinspre domeniul public), faţă de limitele laterale şi posterioară ale parcelei şi faţă de alte clăliri de pe aceeaşi parcelă;
- regimul de înălţime (numărul de niveluri) şi înălţimea maximă admisibilă a clălirilor (la cornişă şi la coamă, exprimate în metri faţă de terenul amenajat);
- Procentul maxim de Ocupare a Terenului - POT (suprafaţa construită/suprafaţa parcelei);
- Coeficientul maxim de Utilizare a Terenului - CUT (suprafaţa desfăşurată/suprafaţa parcelei);
- aspectul exterior al clălirilor (forma acoperişului - cu pante sau terasă, eventual natura invelitorii, raportul plin-gol, finisaje exterioare, culori);
- condiţii de echipare edilitară;
- circulaţia auto şi pietonală, accese;
- parcarea şi gararea autovehiculelor;
- spaţii libere şi plantate;
- împrejmuiri;
- condiţii privind organizarea de şantier.

După caz în RLU se mai precizează:

- zonele de interdicţie provizorie sau definitivă pentru construcţii;
- zonele de protecţie (dupa caz de siguranta) cum ar fi cele pentru monumentele istorice, luciile de apă sau pentru obiective speciale (unităţile militare, căi de comunicaţie rutiere sau feroviare, aeroporturi, retele edilitare magistrale sau de distributie etc.);
- alte condiţionări specifice pentru o anumită zonă sau subzonă, definită ca Unitate Teritorială de Referinţă (UTR).

Prevederile din Regulamentul local de urbanism (RLU) permit autorizarea directă a executării lucrărilor de construcţii, cu excepţia acelora din zonele sau subzonele (UTR) pentru care condiţiile de restructurare şi dezvoltare urbană nu au putut fi definite în detaliu prin PUG. În aceste situaţii şi în cazurile când se solicită derogări de la prevederile RLU, pentru o zonă sau o parcelă anume, prin certificatul de urbanism se poate prevedea completarea şi modificarea PUG-RLU prin elaborarea şi aprobarea în condiţiile legii a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) prin care să se justifice şi să se demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate.

O noua documentaţie de urbanism, PUZ sau PUD, poate fi aprobată numai după o perioadă de 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale pentru aceeaşi zonă sau parcelă.

Competenţa pentru coordonarea şi elaborarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG), inclusiv a regulamentelor urbanistice aferente, revine arhitecţilor, urbaniştilor şi altor specialişti atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România (RUR) cu drept de semnatură pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism.